Marka Tescili

MARKA TESCİLİ
Marka, bir kişinin veya işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlayan, bunları başkalarının mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan bir kelime, ad, şekil, etiket, ses ya da üç boyutlu bir nesnedir. Türkiye’ de Markaların koruma altına alınmasının güncel hale gelmesi 1995 yılından sonra başlamış olup, 10.01.2017 tarihinde  yürürlüğe giren 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu ile daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur.

Günümüzde, sadece mal ya da hizmetleri niteleyen bir ad olmanın ötesinde bir anlama ulaşan “marka“ işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Öyle ki kimi zaman firmaların marka değerleri sahip oldukları maddi varlıkların önüne geçebilmektedir. Bir işletmenin farklılaşma aracı olan “marka” yalnızca tescil yolu ile hukuki olarak koruma altına alınabilir ve firmalara tekel olma hakkı sağlar.

Marka tescili, tescil sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da lisans yolu ile marka kullanım izinleri verebilir.

Marka Tescilin Önemi Nedir ?

6769 sayılı SMK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir. Başvuru aşamasında, TPE tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasıyla risksiz bir şekilde faaliyetlerine başlar ve devam eder. Artık hiçbir risk taşımayan markaya resmi kurum tarafından verilmiş tescil belgesi vardır. Firma sahip olduğu tescil belgesiyle haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, cezai yaptırımlar uygulayabilir.

Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir husus da TİCARET ÜNVANLARI’dır.
Ticaret ünvanların da yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, Ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 6769 S.M.K.  hükümlerince korunmamaktadır.  İşletmelerce bu şekilde Ticaret sicile kayıtlı ancak  Türk Patent ve Marka Kurumuna kayıtlı olmadan kullanılan bu markalar, zaman içinde aynı yada benzer ibareyi Ticaret Ünvanında kullanan  yada kullanmayan başka bir işletme tarafından Marka siciline tescil ettirilebilmektedir. Bu durum bazı hallerde, önce hareket ederek  markayı tescil ettirmiş olan tarafın yasal yollara müracaatı sonucu mahkeme tarafından Ticaret Ünvanının değiştirilmesine karar  verilmesi ile sonuçlanabilmektedir.

Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile size yaptırım uygulanmasının önüne geçmektir. Markanızın tescille korunmaması durumunda; aşağıdaki tüm haklar; geri döndürülemez şekilde “ilk gelen alır” prensibine göre  kanunen başvuru yapacak diğer kişi yada kuruluşlara geçecektir.

Tescil başvurusu ile birlikte 10 yıl sürecek bir koruma süreci başlar, Diğer kişi ve kuruluşların bu markayı kullanması ve haksız rekabet unsurları ile taklit – kopya gibi kanunsuz uygulamalarını önlenebilir olur, Markanın devir, satış, franchise, bayilik ve lisans verilmesi gibi tüm ticari hakları elde edebilirsiniz.